Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
inn Yapi A.Ş.’e ait internet sitesine aktarılan kişisel verilerin (ad, soyad, cinsiyet, yaş, doğum tarihi, çalışılan sektör, aylık gelir, cep telefonu numarası, iletişim adresi, e-posta adresi, fatura, konum/lokasyon bilgisi, harcama tercihi ve alışkanlıkları, eğitim durumu gibi bilgiler) korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Bu açıklamalar, Veri Sorumlusu sıfatıyla inn Yapi A.Ş., 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmesi çerçevesinde, kişisel verilerin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve KVKK kapsamında ilgili kişiye tanınan haklara ilişkin olarak veri sahipleri konumundaki müşterilerimizin ve internet sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan üçüncü kişileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

KVKK ile kişisel verilerin korunması kapsamındaki esaslar belirlenmiştir. Bunun yanı sıra 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür. İnternet sitelerimizden veya mobil uygulamalardan işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca inn Yapi A.Ş. tarafından işlenmektedir. inn Yapi A.Ş.’e ait olan internet siteleri çerez (cookie) kullanan sitelerdir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. İnternet sitelerimizin ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

İnternet siteleri, çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. İnternet sitelerimiz, size özel tanıtım yapmak, pazarlama teklifleri sunmak, internet sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir. İnternet sitelerimiz çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Kullanıcının bu siteyi ziyaret etmesi, gizlilik politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu kabul ettiği, çerez kullanımına ve kişisel verilerinin işbu politika kapsamında işlenmesine onay verdiği anlamına gelmektedir.

İnternet Sitesi Çerezleri inn Yapi A.Ş. internet sitelerinin çerezleri; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve internet sitesi/mobil uygulama kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım parolanızı kaydeden ve internet sitesi/mobil uygulama oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve internet sitesi/mobil uygulamaya daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir. inn Yapi A.Ş. internet sitelerine nereden bağlandığınız, internet sitesi/mobil uygulama üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi internet sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızın izlenmesi dahil olmak üzere; internet sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır. inn Yapi A.Ş. internet sitelerindeki çerezler ilgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için reklam/tanıtım amacıyla kullanılır. Bu şekilde, internet sitesini ve/veya mobil uygulamasını kullandığınızda size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz.

Çerez kullanımının engellenmesi: Tarayıcınız aracılığıyla çerezleri engellemeniz mümkündür, ancak bunları engellemeniz durumunda sitedeki bazı özellikleri kullanamayabilirsiniz. Tarayıcınızın çerezleri yönetmenize olanak sağlayıp sağlamadığını öğrenmek için tarayıcı ayarlarınıza bakmanız tavsiye edilir.
Kişisel Verilerinizin Kullanım Amaçları inn Yapi A.Ş.’in satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında ilgili kampanya ve indirimlerden ve güncel gelişmelerden tarafınızı haberdar edebilmek amacıyla sizinle iletişim kurabilmek için adres ve diğer iletişim için gerekli bilgileri kaydetmek, Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek, Müşterilerimize daha iyi hizmet sağlamak için, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği projeler hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak, Müşteri memnuniyetini artırmak, Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek, Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek, inn Yapi A.Ş. ile paylaşılan kişisel veriler, inn Yapi A.Ş. gözetimi ve kontrolü altındadır. inn Yapi A.Ş., veri sorumlusu sıfatıyla yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunmasının sorumluluğunu üstlenmiştir.

Yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde kişisel verileriniz; KVKK m. 5/1’de belirtilen, veri sahibinden açık rıza alınması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu çerçevede; kişisel verileriniz yalnızca yukarıda atıf yapılan amaçlar çerçevesinde işlenecek ve yine bu amaçlar kapsamında; inn Yapi A.Ş. çatısı altında yer alan şirketler ve gizlilik anlaşması yaptığımız yurtiçinde veya yurtdışında bulunan iş ortakları ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşılacaktır. Kişisel verileriniz bunun dışında yurtiçinde veya yurtdışında herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmayacak ve/veya açıklanmayacaktır.

KVKK’dan Doğan Haklar KVKK m.11 uyarınca kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan üçüncü kişileri bilme ve eksik veya yanlışsa düzeltilmesini isteme hususları uyarınca yapılan işlemlerin kendisine bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yazılı olarak info@innyapi.com adresine iletebilirsiniz. Yazılı olarak iletilen başvurularda başvuru sahibi talebini imzalı göndermelidir. İletilen talep doğrultusunda, inn Yapi A.Ş. ile olan ilişkiniz tespit edilerek, varsa, inn Yapi A.Ş. tarafından işlenen kişisel verileriniz eksiksiz olarak belirlenecek, ilgili başvurunuza doğru şekilde ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak cevap verilecektir. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca ilgili mevzuatta veya Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi, kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve başvuru yapanın ilgili kişi olduğunun doğrulanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için inn Yapi A.Ş. kişisel bilgilerinizi veya ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. İletilen taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde inn Yapi A.Ş., söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Projelerimizin Kataloglarını İnceleyebilirsiniz!